Humanitaire hulp aan The Gambia

De vzw Steen en humanitaire hulp aan The Gambia (2008-2016)… het verhaal… (en het vervolg…)

In 2016 werd de laatste hand gelegd aan het humanitair project in The Gambia, dat in 2008 werd opgestart. Dat project had van bij de start een meervoudig doel: in de eerste plaats uiteraard hulp bieden aan de plaatselijke bevolking, via verbeteringswerken aan gebouwen die ten dienste staan van die bevolking, i.c. – oorspronkelijk – het Sukuta Health Center en in een latere fase de Sukuta Lower Basic School. Het voornaamste doel bestond erin deze gebouwen en inboedel te verbeteren of te vervangen zodat enerzijds patiënten en medische staf, anderzijds leerlingen en onderwijzend personeel, in menswaardige omstandigheden konden functioneren.

Hiervoor konden we rekenen op de medewerking van vele vrijwilligers, bijgestaan door enerzijds leerlingen en leerkrachten BSO van het Athenea Schoten en Schilde en anderzijds door leerlingen en leerkrachten van het Gambian Technical Training Institute (GTTI), onze partner ter plaatse en tevens de grootste technische school van The Gambia. De samenwerking tussen zwarte en witte jongeren gaf vanzelfsprekend een bijzonder aspect aan dit project.

De jaarlijkse uitvoering gebeurde telkens gedurende 2 weken in de loop van de maanden januari of februari. Er namen gemiddeld 18 personen, waaronder 8 à 10 leerlingen BSO, deel aan de uitvoering. De reis-en verblijfkosten van de leerlingen en leerkrachten werden gedragen door onze vzw; die van de vrijwilligers waren voor eigen rekening.

De ‘hoofdmoot’ van dit project bestond uit het renoveren van het Sukuta Health Center, dat ook ten dienste staat van 13 aanpalende dorpen. Alhoewel de gebouwen – door de uitwerking van ons project over de jaren heen – functioneel gemaakt zijn, bleef dit Health Center nog steeds binnen onze aandacht, voornamelijk voor wat betreft de werking. Naast de spontane ingrepen, die steeds nodig bleken, was er steeds nood aan klein medisch materiaal of apparatuur en vooral geneesmiddelen. In januari 2015 werd daarvoor opnieuw een 40’ container verstuurd.

Ter bewaring van de reeds uitgevoerde renovaties en de installatie van medische apparatuur of inrichting in het algemeen werd de noodzaak vastgesteld het volledige dak te vervangen (>600m2); in 2015 werd het daartoe benodigd materiaal ter plaatse aangekocht of door plaatselijke ambachtslui geproduceerd. Het moet vermeld worden dat de uitvoering van deze werken een grote financiële inspanning vereiste. De plaatsing – = specialisatiewerk – werd uitgevoerd door de leerlingen en leerkrachten van het GTTI, bijgestaan door plaatselijke ambachtslieden.

In januari 2016 werd gestreefd naar een volledige afwerking van het project. Door de dakwerken bleek het plafond op verschillende plaatsen beschadigd en verzakt. Er werd beslist om het volledige plafond te herleggen en te herstellen waar nodig.

Gebruik makend van de reeds – binnen het project – opgetrokken watertoren (2015) werd in 2016 door een plaatselijke ambachtsman een waterput (ca. 25m diep) geboord zodat we een volledig watercircuit (met voldoende waterdruk!) konden aanleggen. Er werden 2 wasmachines geplaatst en op die manier functioneel gemaakt voor de noodzakelijk hygiëne in het Health Center. Naast de reeds eerder vernoemde noodzakelijke herstellingen werd als sluitstuk het volledige gebouw aan de buitenzijde geschilderd.

Aan het Health Center werd jaarlijks een grote hoeveelheid generische geneesmiddelen geleverd (volgens een – door de verantwoordelijke hoofdverpleegster – opgestuurde lijst van meest noodzakelijke geneesmiddelen). Daarnaast werd ook telkenjare aan de patiënten van het Sukuta Health Center, via een geregeld verdeelpunt, ca. 1.000 kledingpakketten, voornamelijk bestaande uit baby- en kinderkledij, uitgedeeld.

De Sukuta Lower Basic School is onmiddellijk naast het Sukuta Health Center gelegen. Deze ‘public’ school valt wél onder het desbetreffend ministerie (Ministry for Basic and Lower Education), maar ontvangt geen of weinig werkingsmiddelen van de overheid (wegens tekort aan middelen kunnen blijkbaar niet alle scholen financieel gesteund worden door de overheid, en wordt er klaarblijkelijk ‘geselecteerd’…). De Sukuta Lower Basic School huisvest ca. 2.000 leerlingen, die in twee ‘sessies’ worden onderwezen, nl. de voormiddag en de namiddag.

De kwaliteit van het onderwijs kan op het niveau ‘lagere basisschool’ als zeer bevredigend beschouwd worden.

In 2015 werd – dankzij het ter beschikking stellen van een ruime hoeveelheid meubilair en Engelstalige boeken – de schoolbibliotheek uitgebreid en volledig heringericht zodat ze kon gekwalificeerd worden als een ‘community library’ ten dienste van de volledige gemeenschap van Sukuta en de omliggende dorpen. Ook het computerlokaal, waar de kinderen het elementair gebruik van de computer wordt aangeleerd, werd volledig heringericht met quasi nieuw meubilair en apparatuur.

Ook in de Sukuta Lower Basic School werden kleine noodzakelijke herstellingen uitgevoerd. In 2016 bleef het daartoe beperkt, gezien de werken in het Health Center onze volle ‘mankracht’ vereiste.

Van 2014 tot 2016 werden jaarlijks pakketten met elementair schoolmateriaal verdeeld onder 300 leerlingen (van de 3de graad, zodat het telkens – opvolgend – aan andere kinderen toekomt). In dat kader werden kinderen van Antwerpse basisscholen bij het project betrokken, door uitwisseling van zelf getekende postkaartjes. Op vraag werden in de betrokken klasjes informatielessen over het project gegeven.

In de marge: aan onze partner ter plaatse, het Gambian Technical Training Institute (GTTI), werd regelmatig degelijk materiaal of werkkledij ter beschikking gesteld. Bij het afsluiten van het project werd het beschikbaar materiaal, dat tijdens de voorbije jaren werd gebruikt om het project uit te voeren (stellingen, elektrisch en loodgietersmateriaal, boormachines, etc.) aan het GTTI overgedragen. We ontvingen nadien een “letter of appreciation” vanwege de algemeen directeur van deze onderwijsinstelling.

In 2016 werden de lopende projecten afgewerkt en werd de samenwerking met het Atheneum Schoten/Schilde beëindigd.

Na een nodige rustpauze werd in 2018 opnieuw de Gambia-draad opgenomen. In een eerste fase werd het project “Sibanor-gemeenschapstuin” – een initiatief van de bevriende vzw Plan for Gambia – financieel ondersteund. Door een akkoord in 2017 met de Alkalo (burgemeester) en de verantwoordelijken van het dorp Sibanor werd een stuk braakliggende grond van 4246 m² ter beschikking gesteld om de gemeenschapstuin te realiseren. Bedoeling daarvan is dat de dorpelingen, hoofdzakelijk vrouwen, er een perceel ter beschikking krijgen om groenten te kweken voor eigen gebruik en ook om de overschotten te verkopen op de markt. Het hele grondstuk werd omheind en voorzien van een toegangspoort, teneinde loslopende dieren buiten de tuin te houden. In februari 2018 werd een 30 m. diepe waterput geboord en de toren geplaatst. Tevens werd een 20 ft container geplaatst, als opslagruimte voor tuingereedschappen en andere materialen. In oktober werd het watervat op de toren geplaatst en werden 4 zonnepanelen in hun frame gemonteerd. Op vier plaatsen verspreid in de tuin werd een kraan geplaatst en het nodige leidingwerk in greppels ingegraven. Met hoog kwalitatief materiaal werd de werking van het pompsysteem verzekerd.

Dezelfde vzw Plan for Gambia heeft inmiddels een kleuterschooltje – Plan for Gambia Nursery School – in Sukuta Nema, een buitenwijk van het ons bekende Sukuta, in beheer genomen. Ook daar heeft onze vzw Steen steun verleend door het financieren van de installatie van nieuwe toiletten en lavabo. Daardoor is de hygiëne voor een 100-tal kleuters aanzienlijk verbeterd.

Onze dank aan de vzw Plan for Gambia, waarmee nog verdere samenwerking wordt gepland.

Vooropgestelde planning in de onmiddellijke en verre toekomst:

  • Sukuta Lower Basic School: watervoorziening (waterput, – toren en -pomp)
  • Sukuta Lower Basic School: optrekken van een keukenshelter (schaduw in de zomer, bescherming tegen regen tijdens het regenseizoen)
  • Bakoteh Lower Basic School: optrekken van een keukenshelter (schaduw in de zomer, bescherming tegen regen tijdens het regenseizoen)
  • Bakoteh Lower Basic School: inrichten van bibliotheek (zie realisatie Sukuta Lower Basic School)
  • Mandinari Nursery School: optrekken van een kleuterschool. Mandinari, is gelegen aan de zuidkust van de Gambia-rivier en ligt ongeveer 4,2 km ten westen van Lamin en ongeveer 6 km ten noordoosten van de internationale luchthaven Banjul.

* * *

Steen is erkend als 4de Pijler organisatie van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking en verkreeg in 2009 en 2014 de accreditatie als EVS – European Voluntary Service / Youth in Action van de Europese Commissie.

gambia-map gambia-sign

gambia-hospital01 gambia-hospital02 gambia-hospital04 gambia-hospital03 gambia-school02 gambia-school01

Sinds de start van het project werd de steun verkregen van:

Koning Boudewijn Stichting, Ontwikkelingssamenwerking Stad Antwerpen, Noord-Zuid beleid Provincie Antwerpen, GROS Schoten, GROS Schilde, GROS Brasschaat, Doe het Goede vzw, Inner Wheel 217, Vrijzinnig Antwerpen, KA Schoten-Schilde, UZ Brussel – campus Jette, Cosmos Laboratory Equipment bvba, JINT vzw, ATBS Korfbal, Digitron NV, Ariadne vzw, H.O.O.P. vzw, vereniging S. Alleyn, Hidroplus Pidpa, Noord-Zuid Raad Hemiksem en vele milde schenkers, via de Koning Boudewijnstichting.
Dit project werd in 2009 en 2014 gefinancierd via het Youth-programma van de Europese Commissie.

koning-boudewijnstichting_1Sponsorlogo_PMSProvant 2014KA Schoten logoUZ_Brussel_10478BNL1 logo newSchoten SchildeGROS Schilde logobrasschaat-logo Logo_newlogo_innerwheel cosmoslab jintECblauwgigATBS       2013 Ariadne Logo   logo HvdM AntwerpenEAC_Youth_4c_NLkopieEU_flag_yia_NL-01 Afbeeldingsresultaat voor pidpa hydroPlan for gambia LogoAfbeeldingsresultaat voor helemaal hemiksem

%d bloggers liken dit: