Over Ons

Onze missie

De vzw Steen is een onafhankelijke organisatie die het maatschappelijk engagement aangaat om te blijven streven naar een meer rechtvaardige wereld. Haar kritisch en vrij denken wordt gedragen door een vrije meningsuiting en verdraagzaamheid.
Haar maatschappelijk engagement wordt versterkt door middel van operatieve activiteiten, met nadruk op solidariteit ten overstaan van de samenleving.

Opgericht in 2007, begon de vzw Steen (*) haar humanitair engagement in 2008, met een bescheiden vorm van hulpverlening aan het Sukuta Health Center in The Gambia (zending medisch materiaal). Aansluitend werd, vanaf 2009, in dat land een driejarenproject opgestart. Jaarlijks werd een team van leerlingen BSO, vergezeld van leerkrachten en vrijwilligers, uitgezonden.

Sukuta Health Center

Sukuta Health Center

Inrichten klaslokalen Sukuta Lower Basic School.

Inrichten klaslokalen Sukuta Lower Basic School.

Samen met leerlingen van een plaatselijke technische school werden renovatie- en herstructureringswerken uitgevoerd met het oog op het verbeteren van de leef- en werkomstandigheden van resp. de patiënten en het verplegend personeel van het voormeld ziekenhuis. Vanaf 2011 werden deze werken uitgebreid naar de Sukuta Lower Basic School (meer info). In 2016 werd de laatste hand gelegd aan deze specifieke projecten, maar in 2018 werd een nieuw project – een gemeenschapstuin in Sibanor, uitgevoerd door de vzw Plan for Gambia – financieel ondersteund. Intussen worden nieuwe projecten voorbereid, i.c. watervoorziening in de Sukuta Lower Basic School, waar ook een keukenshelter op de planning staat. In de nabijgelegen Bakoteh Lower Basic School wordt eveneens een keukenshelter gepland, alsook een nieuwe bibliotheek, naar het voorbeeld van de Sukuta LBS. In een verdere toekomst wordt overwogen om een volledige kleuterschool te bouwen in Mandinari, dit – opnieuw – in samenwerking met een onderwijsinstelling. Gesprekken zijn daarover aan de gang.
Ook de ondersteuning van het Sukuta Health Center blijft een constante, afhankelijk van de noodwendigheden.
De vzw Steen laat The Gambia niet los!

De vzw Steen beperkt zich niet tot deze hulp aan het Zuiden. Jaarlijks werd o.a. een maaltijd voor 500 à 600 daklozen georganiseerd, in samenwerking met de vzw Daklozenhulp Antwerpen (Dakant). Dit project werd intussen stilgelegd, maar onze leden blijven actief op gelijkaardige projecten. Zo wordt op regelmatige basis een maaltijd bereid in “Bistro P“, in het kader van het buurtwerk Posthof“.
Ook wordt jaarlijks een onthaaldag ingericht voor kansarme kinderen uit het officieel lager onderwijs Antwerpen (Happy Stone Day).  Deze initiatieven worden in eigen beheer gefinancierd (geen subsidies) en uitgevoerd door de eigen leden en vrijwilligers.
De raad van beheer van de vzw Steen beslist ook verder over te verlenen steun, desgevallend ook voor andere, acute, noodsituaties.

(*) statuten vzw Steen

%d bloggers liken dit: